تولید دانش
در فقه به دو صورت ميتوان موضوع هنر را به تصويركشيد: گاه با نگاهي جامع و فارغ از تعينات هنري و گاه با نگاه و تمركز بر موارد خاص. در نگاه جامع، آنچه مهم است، استخراج اصل اولي اين پديده است. براساس...
تولید دانش
خیال در رهگذر بین محسوس و معقول است و در قوس صعود و نزول، شاگرد و حکیم از خیال میگذرند. و هنر در اين است که انسان بتواند معقول را متخيل کند. از ديرزمان در ادبيات ما بود که معقول را متخيل و متخيل را...
تولید دانش
بحث دربارۀ گونه شناسي قصه هاي قرآن است. بر اساس تحقيقي، 116 داستان در قرآن وجود دارد. برخي از سوره هاي قرآن از ابتدا تا انتها، داستان است كه گويا سورۀ نوح و يوسف چنين است. كمتر جايي از قرآن ديده مي...
تولید دانش
تعیین حدود بحث و روشن نمودن دقیق نکته تمرکز آن در جایی که تلقی های متفاوت و گاه متناقض از اصطلاحات و معانی مورد استفاده رایج است، امری ضروری است خصوصا اینکه ادبیات ترجمه ای هم معانی لازم را دربر...
تولید دانش
به يک معنا، پيش‌فرض هرگونه پژوهشي در سينماي ديني، براساس هر نگرشي که از اصطلاح ديني (يا متعالي يا معنوي) ارائه شود، بر واقعيتي غايي، نه فقط در دنياي بيرون از سينما، که در بيرون از جهان سينماي تيره...

×

نسخه آزمایشی
جستجو