تولید دانش
پرسشی که مطرح می گردد آن است که آیا هنر نیز میتواند موضوع تقنین و قانون گذای قرار بگیرد؟ و اگر جواب مثبت باشد این گستره وضع قواعد نوعی تا کجاست؟ در گستره ورود حاکمیت برای تقنین در موضوع هنر باید...
تولید دانش
جوامع لیبرال و سکولار که ارزشهای اساسی و بنیادین آنها از تمایلات شخصی و جمعی حاصل میشود، محل تناقضات در این ارزشها هستند. این مقاله که محصول جامعه لیبرال آمریکایی است، از همین گرفتاری صاحبان رسانه ها...
تولید دانش
بیشتر به این سو تمایل داریم که تلویزیون را هم یکی دیگر از لوازم لازم خانه به حساب آوریم، وقتی دلمان می خواهد روشنش کنیم و وقتی هم کارمان تمام شد، خاموش. چون میپنداریم اختیارش دست ماست. نیل پستمن در...
تولید دانش
در نمودهای عینی هنر زیبایی، الهام، بازنمایی طبیعت، نوآوری و خلاقیت، اثرگذاری بر عواطف و احساسات، ابراز عواطف و احساسات، تخیل، لذت و شور و مهارت دیده می‌شود. با توجه به گونه‌ی آفرینش انسان، این عناصر...
تولید دانش
اقتضاي نگاه انتقادي، داشتن اصول و روش انتقادي است كه يكي از آن اصول، مطالعات غيرمتني ـ در بحث ما، غيربرنامه اي ـ است. از این رو، بررسي مضامين فمينيستي، در موضوع فمينيسم در رسانه، مفيد خواهد بود. اين...
تولید دانش
همواره هنر در روندي طبيعي، زبان تكنيكي خود را پيدا مي كرد. با ظهور رسانه هاي مدرن در غرب، براي اولين بار انسان مجبور شد احساسات زيبايي شناختي خود را بر محمل تكنيك هايي به ظهور برساند كه زاييده...
تولید دانش
فیلم تاریخ مقدس نبايد در دام بيان حادثه و صرف گفتن ماجرا بيفتد، تاریخ مقدس به یک معنا فعل خداست و فعل خدا به این معنا نه تابع انگیزه، بلکه تابع حکمت و مصلحت است. اين حكمت با توجه به شرايط هر رسول مي...
تولید دانش
نفوذ وسايل ارتباطي هيچ گوشه اي از وجود ما را دست نخورده رها نمي كنند. در تحلیل آن، ديدگاهی آن را تا سطح ابزاري ساده، تنزل داده و دیدگاهی دیگر غايت را در ذات تكنيك مستقر مي داند. اما به نظر نگارنده...
تولید دانش
برای داشتن یک نظام فقه رسانه مطلوب، ضروری است ابتدا مبانی دینی رسانه بررسی شود. با توجه به اینکه نظریه کلامی رسانه از مباحث ضروری فقه رسانه است، پژوهش حاضر با پاسخ به این پرسش که «آیا رسانه یکی از...
تولید دانش
در فقه به دو صورت ميتوان موضوع هنر را به تصويركشيد: گاه با نگاهي جامع و فارغ از تعينات هنري و گاه با نگاه و تمركز بر موارد خاص. در نگاه جامع، آنچه مهم است، استخراج اصل اولي اين پديده است. براساس...

×

نسخه آزمایشی
جستجو