اول شخص جمع

در تاریخ 13 آبان سال 58 در اقدامی غیر منتظره اتفاقی در تهران می افتد که تمامی رسانه های خبری دنیا را دچار شوک میکند: سفارت آمریکا تسخیر و تمامی کارمندانش گروگان گرفته شدند! نکته عجیب اینجاست که این اقدام توسط دانشجویان دانشگاههای تهران صورت گرفته است؛ قریب به پانصد نفر از دانشجویان معترض ایستاده اند و فریاد میزنند که دیگر اجازه نخواهند داد در امورات کشور مداخله کند. با یک کاوش ساده می توان علت این اعتراض را فهمید: آمریکا در سالهای متمادی تقریبا همه امورات را در دست داشته است که شاخص ترین آنها از مرداد ماه 32 به بعد است.
اما آیا امام خمینی از ماجرای سفارت مطلع بود؟ و آیا حق با دانشجویان است؟

 

×

نسخه آزمایشی
جستجو