کرسی آزاد

درآمد صنعت الكترونيك، ابزار و فنون نيرومندي را در اختيار بشر قرار داد تا انسان ها فارغ از بُعد زمان و مكان با دنياي اطراف خود در ارتباط...
ادبیات نظری
س: با توجه به اين كه در ابتدا حوزه آموزه ها و فراورده هاي ذهني بشري دانش تلقي نمي شوند، بايستي فرآيندي سپري شود تا تبديل به حوزه دانشي شود...
ادبیات نظری
رسانه در دنياي امروز نمي تواند صرفاً به فراگير بودن خود ببالد؛ بلكه رسانه هاي امروز به دنبال ارتباط هاي گروهي هستند تا تأثير پيام آنان...
ادبیات نظری
ارتباط چيست؟ از چه ماهيتي برخوردار است؟ چگونه شناخته مي شود؟ چگونه نسبت آن با ديگر واقعيت هاي اجتماعي صورت مي پذيرد و چگونه تبيين مي شود...
ادبیات نظری
مكاتب انتقادي و دوره هاي هنري هميشه يكي از دغدغه هاي اهل هنر، تاريخ نگاران هنر به ويژه در سينما بوده است. پست مدرنيسم نيز مبحثي است كه هم...
ادبیات نظری
خصوصيات و حدود اسطورة امروزي اسطوره چيست؟ موجز ترين تعريف اسطورة امروزي مي گويد: اسطوره يك گفتار است. هر گفتار تحت شرايط خاصي به اسطوره...
ادبیات نظری
در اين مقاله تلاش خواهد شد با بررسي مفهوم صهيونيسم، كاربردي دقيق تر از اين مفهوم ارائه شود و در پي آن به بررسي نسبتي خواهيم پرداخت كه...
ادبیات نظری
  در گفت وگو با دكتر حسن عابديني کلید واژه: شبکه دینی، خبر دینی، الگوی رسانه ای، صدق خبر، صدق مخبر اشاره چکیده: . با توجه به...
ادبیات نظری
مسئله زنان و خانواده در رسانه و یا رسانه و جنسیت از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخور‌دار است. در این زمینه، از یک سو شاهد اعتراضات فراوانی از سوی...
ادبیات نظری
هنر و كاركرد آن فرماليست ها و نوفرماليست ها تمايز اثر هنري را با اثر غير هنري، در غيركاربردي بودن آن مي دانند؛ به اين معنا كه ادراك انسان...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو