فرهنگ

درآمد صنعت الكترونيك، ابزار و فنون نيرومندي را در اختيار بشر قرار داد تا انسان ها فارغ از بُعد زمان و مكان با دنياي اطراف خود در ارتباط...
ادبیات نظری
كاربردهاي وسيع رسانه ها و به ويژه تلويزيون در زندگي روزمره و تأثير ژرف و انكار ناپذير آن ها بر بشر امروز، نمايانگر حقايق تازهاي است. عالَم...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو