حنظله تاج الدینی

زائران حرم برای او به مانند کیسه های زر بود سعید اما امروز دختری مستاصل و درمانده را نشان میکند، غافل از اینکه وارد بازی خطرناکی میشود
فیلم
فیلمنامه
در تاریخ 13 آبان سال 58 در اقدامی غیر منتظره اتفاقی در تهران می افتد که تمامی رسانه های خبری دنیا را دچار شوک میکند: سفارت آمریکا تسخیر و...
فیلم

×

نسخه آزمایشی
جستجو