نظریه درآزمون
از نظر خانم سلطانی فهم فقیهانه از موضوعات رسانه ای مهم ترین زیرساخت معرفتی برای یک مشاور دینی فیلم است و برای هرچه ثمربخش بودن مشاوره با کارکرد مورد نظر در مشاوره های دینی، تاکید ایشان بر توجه هرچه...
نظریه درآزمون
هنرمند همواره باید یک گام از مخاطب خود پیشتر باشد چراکه هنرش گرایش و بینش می آفریند و دانش می افزاید. و اینگونه هنری که این چنین گسترده حیات بشر را در می نوردد، در همین گستردگی نیازمند دین است و لذا...
نظریه درآزمون
در فرآیند مشاوره، مشاور و مشاوره گیرنده الزاماتی دارند که تعامل متکامل و مفید وابسته به کم و کیف رعایت این الزامات است. مشاور یک تحلیل گر توانمند است و مشاوره گیرنده یک خلّاق. مشاور و هنرمند برای...

×

نسخه آزمایشی
جستجو